(x)
Pomoc
Infolinia
Pieczątki automatyczne i kieszonkowe

Pieczątki firmowe i imienne:

Pieczątki kwadratowe, okrągłe, owalne, datowniki, tusze do pieczątek

Polimery (gumki) do pieczątek


Pieczątki firmowe, Pieczątki imienne, Pieczątki kieszonkowe, Pieczątki automatyczne. Automaty znanych marek: Wagraf, Shiny, Colop, Trodat. Szybka realizacja: dziś zamawiasz... dziś odbierasz. Zamów online lub wyslij zamówienie e-mailem: biuro@sunpress.plBiuro ogłoszeń prasowych

Biuro Ogłoszeń Prasowych

Korzystając z usług naszego Biura możecie Państwo zamówić ogłoszenie do najpopularniejszych tytułów prasowych ukazujących się na terenie całej Polski jak również tych o zasięgu regionalnym.

W naszej ofercie znajdą Państwo takie tytuły jak: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, dzienniki grupy wydawniczej Polskapresse i Media Regionalne.

Wszystkie formalności związane z zamówieniem ogłoszenia drobnego, reklamy modułowej lub nekrologu / kondolencji załatwicie Państwo przez internet "online" lub za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonu i faxu.

Współpraca z naszym Biurem Ogłoszeń, to przede wszystkim:

Publikujemy ogłoszenia w:

Biuro Ogłoszeń PrasowychWizytówki offsetowe, cyfrowe, kalendarzyki

Projektujemy i drukujemy wizytówki metodą cyfrową i offsetową.

W naszej ofercie znajdą Państwo: wizytówki cyfrowe – druk już od 100 sztuk. Wizytówki offsetowe z folią matową, wizytówki z lakierem UV, wizytówki z drukiem wypukłym, wizytówki plastikowe oraz kalendarzyki listkowe. Nasi graficy przygotują dla Państwa BEZPŁATNY PROJEKT wizytówki. Zamów online lub wyślij zamówienie e-mailem: biuro@sunpress.pl

Przykładowe realizacje:

Wizytówki - realizacjeKontakt


SUNpress

Adres:
Plac Pereca 3, 53-431 Wrocław

tel. 71 785 55 23 tel/fax. 71 343 59 28
tel/fax. 71 341 98 85 kom. 501 384 294

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00

Adres e-mail:
biuro@sunpress.pl

Dane do wykonania przelewu lub wpłaty:
Odbiorca: Biuro Ogłoszeń SUNpress
Bank: BZ WBK Oddział I Wrocław
Nr konta: 11 1090 2473 0000 0006 2402 0954

Numer NIP: 897-111-54-25


Kontakt

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

 

informujemy, że w przypadku kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem kanałów:

- strony www firmy SUNpress

- wiadomości e-mail przesyłane na adresy firmy SUNpress widoczne na stronach internetowych firmy SUNpress lub podane przez Pracowników firmy SUNpress

- kontakt telefoniczny pod numery telefonów:  71 343 59 28, 71 341 98 85, 71 785 55 23, 501 384 294

 

SUNpress Paweł Łebkowski , zwany dalej "administratorem danych", przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

 

Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych jest: Paweł Łebkowski, prowadzący działalność pod firmą Paweł Łebkowski SUNPRESS z siedzibą pod adresem: Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, tel. 71 343 59 28, e-mail: biuro@sunpress.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@sunpress.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: SUNpress Paweł Łebkowski, Plac Pereca 3/1b, 53-431 Wrocław

 

Celem zbierania danych jest

- wykonanie umowy polegającej na realizacji złożonego przez Państwa zamówienia

- obsługa reklamacji, gdy złożą Państwo taką reklamację

- kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług

- obsługi zgłoszeń jakie Państwo do nas kierują poprzez formularz kontaktowy na naszych stronach internetowych lub adres e-mail

- windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych

 

Kategorie uzyskanych danych osobowych:

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).

 

Źródło danych osobowych.

Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio lub pośrednio od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy lub innego personelu Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy realizacji złożonego przez Państwa zamówienia lub zapytania. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania od Państwa innych niezbędnych danych, np ze względów podatkowych lub rachunkowych. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

 

Prawa w odniesieniu do przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez wysłanie wiadomości:

- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@sunpress.pl

- wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres: SUNpress Plac Pereca 3/1b, 53-431 Wrocław

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

 

Udostępnianie danych:

Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

 

Przetwarzanie danych:

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności.

Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

- świadczącym usługi hostingowe na rzecz naszych stron internetowych,

- świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszych stron internetowych oraz działalności SUNPRESS (np.. biuro rachunkowe, firma kurierska )

 

Przechowywanie danych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Profilowanie:

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

Naruszenie ochrony danych

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie - PUODO.

 

Pozostałe kwestie prawne

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.ogłoszenia prasowe, Gazeta Wyborcza ogłoszenia, Rzeczpospolita ogłoszenia, nekrologi, ogłoszenia gazeta, ogłoszenia wrocław, pieczątki wrocław,
wyrób pieczątek wrocław, pieczątki firmowe wrocław, pieczątki kieszonkowe wrocław, pieczątki wrocław kościuszki, pieczątki wrocław pereca,
wizytówki wrocław, druk wizytówek wrocław, wizytówki cyfrowe wrocław, drukarnia wizytówek wrocław